Hướng dẫn kỹ thuật

Xem được YouTube với chế độ Picture-in-picture trên iOS 14

Sau khi cập nhật lên iOS 14, nhiều người dùng nhận ra YouTube không sử dụng được Picture-in-picture...

Xem thêm